VEYE-MIPI-290/B/E VS Raspberry Pi Camera V1(OV5647)

树莓派有2个官方相机模块,这次我们使用VEYE-MIPI-290与Raspberry Camera V1(OV5647)做一个对比测试。

我们关注在低光环境下的效果,视频分辨率为1080p。

室内

VEYE-MIPI-290@10Lux

Raspberry Pi Camera@10Lux

VEYE-MIPI-290@3Lux

Raspberry Pi Camera@3Lux

室外

VEYE-MIPI-290@9Lux

Raspberry Pi Camera@9Lux

VEYE-MIPI-290@5Lux

Raspberry Pi Camera@5Lux

道路测试

VEYE-MIPI-290@15Lux

Raspberry Pi Camera@15Lux